بر اساس آخرین آمار اداره ملی آمار، برای سه سال گذشته لیتوانی با رشد مهاجرین مواجه شده است.در حال حاضر جمعیت مهاجرین لیتوانی 10 درصد از جمعیت آن را تشکیل داده است.یک پنجم جمعیت مهاجرین را اروپاییان از سایر کشور ها تشکیل داده است مانند ترکیه ای،لهستانی ها، روسها و بلغارستانی ها .

در سالهای آینده دولت لیتوانی قوانین سختی برای مهاجرین و مهاجرت خواهد داشت ولی با توجه به برخی مهیارها نیروی کار پیش بینی میشود که شرایط مناسبی برای نیروی کار جوان مهیا شود. دولت لیتوانی که عضو حوزه شینگن و اتحادیه اروپا می باشد ،در برنامه ای پنج ساله تا سال 2015 میلادی ،شرایط جذب سرمایه گذار خارجی با هدف اعطای اقامت لیتوانی را تسهیل کرده است.
لیتوانی بیشترین رشد اقتصادی را در سه ساله گذشته در اتحادیه اروپا از آن خود کرده است.